(ඔබ උන්නා) Oba Unna – Saman Lenin

Qawwali style Sinhala song.
Vocal – Saman Lenin / Muditha Ranga Abeysinghe/ Dinesh Hewage
Music / Lyrics – Darshana Ashoka Kumara
Visual Director – Nadeera Senanayake
Produce – Prashanth Shiva

Saman Lenin - Oba Unna (ඔබ උන්නා)

Recent Articles

I BUILT THIS WITH WORDPRESS

Related Stories

Leave a Reply

Stay on op - Ge the daily news in your inbox